Go问答 菜鸡求大佬帮忙解答下 channel 相关的问题

Victoryship · 2021年02月20日 · 最后由 Victoryship 回复于 2021年02月24日 · 80 次阅读
func TestPrintf(T *testing.T) {
  ch := make(chan int)
  go Letter(ch)
  go Number(ch)
  time.Sleep(time.Second)
}


func Letter(ch chan int) {
  s := "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
  for i := 0; i < len(s); i++ {
    ch <- i
    fmt.Println(string(s[i]))
  }
}

func Number(ch chan int) {
  for i := 0; i < 26; i++ {
    <- ch
    fmt.Println(i)
  }
}

为啥这里样打印最开始一个是交替打印"A""0""1"或者"0""A""B",而后面的输出字母或者数字都会一下打印两次了。类似 A 0 1 B C 2 3 D E 4 5 这样,我的理解应该是 chan 里发送数据,没有消费掉因该在阻塞状态,只会打印一次这样。

更多原创文章干货分享,请关注公众号
 • 加微信实战群请加微信(注明:实战群):gocnio
1楼 已删除
 1. 协程执行的时候,并不知道是那个先运行,因此第一个输出是随机的
 2. 打印 2 次的问题,你可以 A0 1B C2 这样看 通道阻塞的情况,A0 输出很好理解,无缓冲通道读取阻塞,输出 A0,然后执行 ch <-i,阻塞,协程执行<-ch,继续执行输出 1,如此反复
func TestPrintf(T *testing.T) {
  ch := make(chan int)
  boolCh := make(chan bool)
  go func() {
    s := "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
    for i := 0; i < len(s); i++ {
      <- ch
      fmt.Println(string(s[i]))
      boolCh <- true
    }
  }()

  go func() {
    for i := 0; i < 26; i++ {
      ch <- i
      if <- boolCh {
        fmt.Println(i)
      }
    }
  }()
  time.Sleep(time.Second)
}

额。。。这个只有你自己理解,真没有办法告诉你为啥。。。

924855285 回复

谢谢大佬,慢慢好像明白了

anyanfei 回复

嗯嗯,还是自己多打印理解。谢谢大佬

需要 登录 后方可回复, 如果你还没有账号请点击这里 注册