killernova

killernova

Ruby 工程师,Go 爱好者

威望 : 0 积分 : 1985 赞同 : 1 感谢 : 0

更多 »回复

0

转一篇 RubyChina 的一篇文章,这篇文章曾经在 RubyChina 长期置顶,我觉得对于新人很有必要看看:https://ruby-china.org/topics/24325

0

可以这么算,先计算本月和上个月的各自的天数,若相同,就用`t.AddDate(0, -1, 0).Format("2006-01-02")`,若不同,则看今天的日期是否落在不同的那几天里,比如上个月28天,这个月31天,凡是在29-31这几...

0

补充:用python的sdk,出来的应该是这样的: ```shell 176267,0102797,30840 176269,6209470,439050 176271,2028550,111109 176273,0303758,67758 176275,0...

0

是说的是类似ruby的插值吗? ```ruby name = 'Li Ming' text = "My name is #{name}, who are you?" # text = "My name is Li Ming, wh...

更多 »发问

5

1757 次浏览  • 7 个关注   • 2018-08-14

1

446 次浏览  • 4 个关注   • 2018-07-26

2

1081 次浏览  • 2 个关注   • 2018-07-24

2

471 次浏览  • 2 个关注   • 2018-06-19

9

2171 次浏览  • 8 个关注   • 2018-06-07

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 积分: 1985 赞同: 1 感谢: 0

最后活跃:
2019-07-26 11:13
更多 » 关注 1

niugou

更多 » 0 人关注
关注 1 话题
主页访问量 : 858 次访问